ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Αντίκτυπος

Αντίκτυπος

Το έργο έχει ως στόχο την εξάπλωση της χρήσης νέων τεχνολογιών από τους πολίτες με σκοπό την ενεργή συμμετοχή τους στην διατήρηση της υγείας και ευεξία τους, μέσα από πληθώρα πόρων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. Η πρόκληση είναι η υιοθέτηση νέων τηλεπικοινωνιακών υποδομών που θα επιτρέψουν την καθολική χρήση της τεχνολογίας αυτής. Το αντίκτυπο του έργου στην κοινωνία αποτιμάται θετικά από τα άμεσα οφέλη που προσφέρει και συγκεκριμένα από: α) την βέλτιστη χρήση σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας, β) την ολοκληρωμένη φροντίδα στους πολίτες, ακόμα και εκτός των στενών ορίων ενός συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, με τη χρήση αξιόπιστων και αδιάλειπτων επικοινωνιακών συστημάτων, γ) την εφαρμογή λύσεων για επέκταση υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας με τη χρήση ένδυτων και φορητών συστημάτων, δ) την βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, κρίσιμων για τον πολίτη/ ασθενή μεταξύ φορέων υγείας, και ε) την δημιουργία νέων ευκαιριών σε γοργά αναπτυσσόμενες αγορές (π.χ.  νεοσύστατες επιχειρήσεις και εμπορευματοποίηση).