ΕΡΓΟ

Έργο

To Έργο

Οι σύγχρονες εξελίξεις στις τεχνολογίες των επικοινωνιών και της πληροφορικής έχουν ως στόχο την παροχή νέων ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας που εστιάζουν τόσο στην πρόληψη, όσο και στην περίθαλψη. Ενδεικτικά, η χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικών μητρώων υγείας, προσωπικών συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας, υπηρεσιών απομακρυσμένης παρακολούθησης με τη χρήση ατομικών ένδυτων και φορητών συστημάτων αποτελούν μέρος μιας πλειάδας διαγνωστικών εργαλείων, εκτός των στενών ορίων ενός συστήματος υγειονομικής φροντίδας, για την παρακολούθηση και στήριξη των ασθενών. Τα συστήματα αυτά υποστηριζόμενα από νέες τεχνολογίες επικοινωνίας (Διαδίκτυο των Πραγμάτων και δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5ης  γενεάς) μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη σε ολόκληρη την κοινωνία, βελτιώνοντας τόσο την πρόσβαση όσο και την ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης.  Το έργο αυτό αναμένεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με επίκεντρο τον πολίτη και στην παροχή σύγχρονων υπηρεσιών με στόχο την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας του τομέα των προσφερόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας.  Στην πρόταση αυτή, μετά από ενδελεχή ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας, θα μελετήσουμε την σχεδίαση μίας ανθεκτικής υπηρεσίας δικτύωσης, σε κρίσιμες καταστάσεις κατά τις οποίες παρατηρούνται (ή αναμένονται) αποσυνδέσεις οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την αδιάλειπτη λειτουργία της. Στόχος μας είναι ο ορισμός των εννοιολογικών δομών ενός ενδιάμεσου πρωτότυπου διαμεσολάβησης οι οποίες βασίζονται στις αρχές που διέπουν τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών άσχετα από την τοπολογική θέση του χρήστη. Το έργο θα υλοποιήσει το σύστημα  DAPHNE το οποίο είναι ικανό να αντιληφθεί δυσάρεστες καταστάσεις, ενώ μπορεί να υποστηρίξει την αδιάληπτη και αυτόνομη λειτουργία υπηρεσιών mHealth με την υποστήριξή σύγχρονων αναδυόμενων δικτυακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (π.χ. 5G). Δίδουμε δε, ιδιαίτερη έμφαση σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων υγείας και περιπτώσεις χρήσης δικτύων/ συσκευών εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας με πιθανά συχνή ασυνεχή συνδεσιμότητα. Το προτεινόμενο σύστημα θα εφαρμοστεί σε μικρό-υπολογιστικά συστήματα, για να μπορεί να λειτουργήσει παντού προκειμένου να καταστήσει δυνατή τη παροχή αξιόπιστων επικοινωνιακών υπηρεσιών στον τομέα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (mHealth).