ΝΕΑ

Νέα

Νέα

  • Δημοσίευση στο ERCIM News 2019
    Spanakis, E.G., & Sakkalis, V. (2019). Resilient Network services for critical mHealth applications over 5G Mobile Network Technologies. ERCIM News 118 July 2019, Special theme: Digital Health, Sara Colantonio (ISTI-CNR) and Nicholas Ayache (Inria)., 17/7/2019.
  • Συμμετοχή στο συνέδρειο EMBC 2018
    Spanakis, E.G. (2018). Internet of Medical Things for Healthcare in Smart Monitoring and Diverse Networking Environments. 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC 2018), July 17-21, 2018, Honolulu, HI, USA.